ELEKTRONISCHER GARTEN - Osnabrück        25//08//2022

          Club Gretchen Berlin (Open Air Concert)             25//08//2022
 
            MOST WANTED MUSIC Berlin Showcase            28//10//2021    

            LIVE STREAM CONCERT                                     27//02//2021  
   
            LIVING IN A BOX - Club Gretchen Berlin            26//05//2021   

            FuriOS 3000 - StreamingFestival                           06//06//2021