ELEKTRONISCHE GARTEN - Osnabrück    25//08//2022

  Club Gretchen Berlin (Open Air Concert)       25//08//2022

MOST WANTED MUSIC Berlin Showcase     28//10//2021    

LIVE STREAM CONCERT                              27//02//2021    

LIVING IN A BOX - Club Gretchen Berlin    26//05//2021    

FuriOS 3000 - StreamingFestival                   06//06//2021